PAL SOUND

PAL O PROJEKTO

Hlavno targeto andro projekto PAL Sound hin e inkluzia prekal o manuša so len hin problemi pes te thovel andre komuniteta andro bašaviben telal o aktiviteti save pes kerena andro projekto.
Targetna grupi hin:
1) O lektorura taj o sikhade so keren buťi andro bašaviben,
2) Romane taj gadžikane lavutare

PROPAGACIJA

Angľaripen anglal e aktivno participacija le romane lavutarendar the kulturno lavutarengero industrija

METODOLOGIJA

Te sikhavel e tema pal o predsudki, te zorarel le manušengere čačipena, te sikhavel hoj peske hine sa manuša jekhetane andro savore dživipnaskere sferi, empatija, angľaripen anglal o mašakrkulturengero dialogo the jekhetaňi buťi te sikhavel pozitvno vakeriben sar e forma andro sikhľiben, te delt han anglal e inkluzija. E metodika khatar o projekto PAL SOUND the leskeri produkcija avena kerde avka kaj šaj avena sikhade andro sikhaviben, the aver sferi save hin o podnikani the aver marketi.

ANGĽARIPEN PAL O FAKTI

Te hazdel opre o džanľipen sar pes te spričinel khatar e Romengeri diskriminacija,
nekhbuteder vaš o romane lavutara the romano bašavibem the tiš te hazdľarel o romano pozitivno pribjehos.

E SOCIALNO INKLUZIJA

Te zorarel e koperacija maškar o Romane the Gadžikane lavutara soha kamas te angľarel e promocija andre socialno inkluzija.